Regulamin bonów prezentowych

REGULAMIN BONÓW PREZENTOWYCH

I. Informacje wstępne.
Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki wydawania, zasady oraz sposób korzystania z Bonów prezentowych.
II. Definicje.
1. Bon prezentowy – bon wydany na okaziciela, sprzedawany w Sklepach Mydlarnia u Franciszka i w Sklepie internetowym, uprawniający Posiadacza do dokonywania płatności za towary oferowane do sprzedaży w Sklepach Mydlarnia u Franciszka oraz w Sklepie internetowym www.ufranciszka.pl;
2. Nabywca – osoba fizyczna dokonująca zakupu Bonu prezentowego w sklepie Mydlarnia u Franciszka lub w Sklepie internetowym;
3. Posiadacz – osoba realizująca Bon prezentowy;
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin;
5. Sklep internetowy – strona internetowa, na której oferowane są do sprzedaży Towary oraz Bony prezentowe, działająca w domenie www.ufranciszka.pl;
6. Sklep Mydlarnia u Franciszka – sklepy stacjonarne, w tym sklepy franczyzowe na terenie całej Polski, w których oferowane są do sprzedaży Towary i Bony prezentowe. Aktualna lista sklepów dostępna jest na stronie internetowej www.ufranciszka.pl;
7. Towar – produkt przedstawiony do sprzedaży w Sklepach Mydlarnia u Franciszka oraz za pośrednictwem Sklepu internetowego, mogący być przedmiotem transakcji przy użyciu Bonu prezentowego;
8. Wydawca – oznacza Ewelinę Kyzioł prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Ewelina Kyzioł LORIENT z siedzibą w Mstowie (42-244), ul. Mstowska 55, NIP: 9491767192, REGON: 151685104, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju; e-mail: ewelina@lorient.pl;
III. Warunki ogólne.
1. Wydawca oferuje do nabycia w sklepach Mydlarnia u Franciszka oraz w Sklepie internetowym Bony prezentowe o wartości (w złotych) 80,00-, 100,00-, 150,00-, 200,00-. Za każdy Bon prezentowy Nabywca płaci odpowiednią wartość nominalną Bonu prezentowego.
2. Wartość Bonów prezentowych oraz ich wzory opublikowane są na stronie internetowej www.ufranciszka.pl.
3. Nabywca zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie równej wartości nominalnej Bonu prezentowego.
4. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Bonu prezentowego i do przyjmowania płatności realizowanych przy pomocy Bonu prezentowego za towary nabywane przez Posiadacza.
5. Bon prezentowy może być wykorzystany wyłącznie do nabycia towarów w Sklepach Mydlarnia u Franciszka oraz w Sklepie internetowym.
2
6. Bon prezentowy nie podlega wymianie na środki pieniężne (w całości lub w części) oraz nie podlega zwrotowi.
7. Okres ważności Bonu prezentowego wynosi 3 miesiące od dnia jego sprzedaży, zgodnie z datą widniejącą na dokumencie Bonu prezentowego. Niewykorzystanie Bonu prezentowego w terminie na nim wskazanym, jest równoznaczne z utratą ważności Bonu prezentowego i nie stanowi podstawy do wystąpienia przez Posiadacza wobec Wydawcy z roszczeniami w tym zakresie.
8. Wydanie Bonu Podarunkowego nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Dokument sprzedaży wydawany jest w momencie nabycia towarów.
9. Zasady i tryb nabywania Bonów prezentowych za pośrednictwem Sklepu internetowego, określone są w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.ufranciszka.pl.
IV. Realizacja Bonu prezentowego
1. Posiadacz Bonu prezentowego ma prawo do jego realizacji na następujących zasadach:
a. Bon prezentowy stanowi formę zapłaty za towar nabyty w Sklepach Mydlarnia u Franciszka lub w Sklepie internetowym;
b. Posiadacz Bonu prezentowego może wykorzystać kwotę wskazaną na Bonie prezentowym na towary dostępne w ofercie w Sklepach Mydlarnia u Franciszka oraz w Sklepie internetowym www.ufranciszka.pl;
c. W przypadku zakupu towaru o wartości niższej niż wartość Bonu prezentowego, Posiadaczowi nie przysługuje prawo otrzymania zwrotu pozostałej, niewykorzystanej kwoty;
d. W przypadku zakupu towaru o wartości wyższej iż wartość Bonu prezentowego, Posiadacz zobowiązany jest dopłacić różnicę;
e. Bon posiada termin ważności, po upływie którego traci ważność. Termin ważności Bonu prezentowego nie ulega zmianie. Po upływie terminu ważności Bonu prezentowego, nie można nim dokonywać płatności;
f. Wydawca nie odpowiada za zgubienie lub uszkodzenie Bonu prezentowego przez Nabywcę lub Posiadacza. W takich wypadkach duplikaty nie będą wydawane;
g. Wydawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania towaru w zamian za Bony prezentowe, które są nieczytelne, zniszczone, bądź w inny sposób nasuwają wątpliwości co do ich autentyczności. W takim przypadku Bon prezentowy uznawany jest za nieważny, bez prawa do otrzymania Bonu prezentowego zastępczego.
V. Reklamacje
Wszelkie reklamacje związane z zakupem towarów przy użyciu Bonu prezentowego będą rozpatrywane przez Wydawcę zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w Regulaminie Sklepu Internetowego umieszczonym na stronie internetowej www.ufranciszka.pl.
VI. Postanowienia końcowe
3
1. Nabywca jest zobowiązany do poinformowania Posiadacza o warunkach realizacji Bonu Prezentowego.
2. Zakup Bonu prezentowego przez Nabywcę oraz jego przedstawienie do realizacji przez Posiadacza jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu przez Nabywcę i Posiadacza.
3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w Sklepach Mydlarnia u Franciszka oraz w Sklepie internetowym na stronie www.ufranciszka.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.
5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego Regulaminu jest sąd powszechny właściwy dla siedziby Wydawcy.
6. Wydawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w Sklepach Mydlarnia u Franciszka oraz na stronie Sklepu internetowego i dotyczyć będą Bonów prezentowych zakupionych po wejściu w życie zmian Regulaminu.

zamknij

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.